Lord Vishnu Temples

Suchindram Thanumalayan Temple
Govindaraja Swamy Temple
ranganathaswamy temple
Sudarshana Homam
Vishnupad Mandir Gaya
Bhadrachalam Annavaram Simhachalam Tour
Puri Jagannath Temple
Tirupati Tour
Padmanabhaswamy Temple